تقلب ۸۸: معضل خامنه‌ای یا الزام عذرخواهی خاتمی؟ – اکبر گنجی

آیت الله خامنه‌ای در ۶/۵/۹۲ در پاسخ یکی از دانشجویان معترض به رفتار رژیم درباره حوادث سال‌های ۷۸ و ۸۸ گفت: “من خواهش می‌کنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح می‌کنید، مسئله‌ اصلى و عمده را در این قضایا مورد نظر و در مدّ نگاه‌تان قرار دهید؛ آن مسئله‌ اصلى این است که یک جماعتى در مقابل جریان قانونى کشور، به شکل غیر قانونى و به شکل غیرنجیبانه ایستادگى کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش می‌کنید؟…

در انتخابات سال ۸۸، آن کسانى که فکر می‌کردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه با تقلب، اردوکشى خیابانى کردند؟ چرا این را جواب نمی‌دهند؟