گربه را در حجله کشتند – مهرانگیز کار

گربه را در حجله کشتند


اخبار روز

این بار زودتر از آن یکی بار شروع کردند. زخمی که در سال ۱۳۷۶ بر تن شان نشست، باز شد و به زیان زنان، در نخستین واکنش، گربه را در حجله کشتند. نیمه ای از جمعیت به چشم دید که آراء شان، مردان را بر سریر قدرت نشانده و به قلیلی از زنان بیوت آقایان اجازه داده اند، کنجی در مراسم بنشینند و شاهد بر تاریخی بشوند که پیاپی هشدار می دهد “نه خانی رفته، نه خانی آمده”. ضرب المثلی کهنه بافت که با خاک و خون مردم این سرزمین سرشته شده است. عجالتا یک حرف دلنشین از بسیاری دیگر، که روحانی در تبلیغات انتخاباتی بر زبان آورده بود، دود شد و هوا رفت.