برای رفع تحریم کمر شکن اخوندها

 

 

نمونه کوچکی از التماس و اشک تمساح سبزها و بنفشها و هواداران حکومت مرگ وخون اخوندی در فرنگ ! برای رفع تحریم کمر شکن اخوندها
اکبرگنجی در برنامه افق پنجشنبه اظهار میداشت امریکا باید تحریمها را بردارد تا آقای روحانی بتواند برای مذاکره آماده باشد و ادعا داشت که فشار تحریمها بر روی مردم است و دسترسی مردم به دارو و درمان سخت شده است …………خوبست که این اقای گنجی به اخبار چند روز پیش گوش کنه که شبکه های اخوندی و هم پالکیهای حقوق بگیر جهانی اعلام داشتند که چندین تن دارو در گمرک مانده و بدلیل نداشتن ارز ترخیص نمی شود در حالی که هفته جاری ایران برای سوریه مبلغ بیش از 5/3 میلیارد ! دلار اعتبار گشود به نقل قول بعضی ها این مبلغ از 7 میلیارد دلار! بیشتر میباشد….حالا چه کسی تضمین میکنه اگر امریکا و کشورهای اروپایی تحریمها را بردارند سران حکومت اخوندی کل درآمد حاصله را همانند بازسازی بیروت به بازسازی سوریه اختصاص ندهند و برای سوریها حقوق مستمری اختصاص ندهند و داروهای فاسد شدنی ایرانیان هم مانند سابق در کمرک خواهند بماند و خراب شود ………آقای گنجی و دیگرانی که بعنوان مضحک مخالفین حکومت مرگ وخون در خارخ از ایران پول میگیرید و برای بقای این حکومت تلاش فراوان میکنید…بدانید که مردم به این دلسوزیهای شما احتیاجی ندارند