زیباترین رقص عربی‌ در فستیوال قاهره

زیباترین رقص عربی‌ Belly dance در فستیوال قاهره 2009Screen Shot 2013-08-26 at 7.34.41 PM

 

به دستور آقای مرسی تلویزیون رقص شکم در مصر تعطیل شد، این تلویزیون در تمام کشور هاای عربی‌ بیننده داشت و یکی‌ از منابع در آمد بود.