نگاهی به «سوداگری با تاریخ» – مهشید امیرشاهی

نگاهی به «سوداگری با تاریخ» – مهشید امیرشاهی

farhangi_honari

پس از خواندن جلد نخست سوداگری با تاریخ منتظر ماندم جلد دوم آن، که نویسندۀ اثر آقای محمد امینی وعده اش را داده بود، منتشر شود تا به معرفی این کار پژوهشی در پایانش بپردازم. اما حوادثی – که مهمترینش افتراهای ناروا و ناجوانمردانه ای است که اخیرا این پژوهشگر آماجش بوده – سبب شد که این مجمل را فعلاً بنویسم و مفصل را به بعد بگذارم.