آمریکا چاره‌ای جز حمله نظامی به سوریه ندارد

۰۴/شهريور/۱۳۹۲ امین موحدی
آنچه که مورداتفاق همه قراردارد اين است که در سوريه از سلاح‌های شیمیایی استفاده شده و این امربه خودی خود و بدون توجه به اینکه چه کسی‌ آن‌را به کار برده نشان از به خطر افتادن نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت جهانی‌ داشته و لزوم دخالت جامعه جهانی‌ برای رفع این نگرانی‌ جدی، ضروری به نظر می‌رسد.