از شیخ به شیخ می‌پناهد ملت…!

۰۴/شهريور/۱۳۹۲ عباس خسروی فارسانی
از شیخ به شیخ می‌پناهد ملت...!

«هیهات! ندانم به کدامین علت

این‌گونه فتاده میهنم در ذلت!

کز گرگ به گرگ می‌گریزد بره!

کز شیخ به شیخ می‌پناهد ملت!» (م. سحر)