بدون شرح !

چه رابطه ریبایی دو غریزه متضاد تنازع بقا و حب حیات در یکجا

Screen Shot 2013-09-10 at 9.14.41 PM