سیاست حجاب – مهران رضایی – ۰۲ تیر ۱۳۹۲

۰۲ تیر ۱۳۹۲

سیاست حجاب

مهران رضایی

حجاب زنان تنها شکل پوشش در فرهنگ جنسی ایرانیان نیست. در صورت تأمل دقیق تر اشکال گسترده‌ای از پوشش را می‌توان در زیست-جهان ایرانی تجربه کرد. یکی از دوستان آمریکایی که فارسی می‌داند، وقتی دخترش باردار شده بود با شادی در میان همکاران مرد ایرانی اش اعلام کرده بود «دخترم حامله شده است! ». این جمله هرچند یک واقعیت بیولوژیک خنثی است اما دوستان ایرانی او تذکر داده بودند که بهتر است به جای این جمله در فارسی بگوید «دخترم دارد بچه دار می‌شود». تفاوت این دو عبارت در شیوه توصیف یک واقعیت واحد است. اولی این واقعیت را مستقیما و به نحو محسوس بیان می‌کند. اما دومی از طریق یک ارجاع به دور همان پدیده را اظهار می‌کند.

پوستر تبلیغ حجاب