۱۵ سپتامبر، روز بین المللی دموکراسی

۱۵ سپتامبر، روز بین المللی دموکراسی


۱۵ سپتامبر، روز بین المللی دموکراسی
امروز از سوی سازمان ملل به عنوان روز بین المللی دموکراسی نامگذاری شده است.
«زمانی، “دمکرات” واﮋه ای برای تحقیر کردن و در واقع مرادف با “حکومت اوباش ” بود، و یا هرج و مرج را تداعی می کرد. اما امروزه معانی دمکراسی احترام برانگیزند.
مخالفان دمکراسی عموماً بنیادگرایانی هستند که خواهان نظامهای یزدان سالارمی‌باشند. و یا مخالفانی که دمکراسی را از ان جهت ناقص می‌یابند که از رعایت پاره‌ای معیارهای انتزاعی برای عدالت یا آزادی کامل، ناتوان به نظر می‌رسد. به خاطر این که دمکراسی تا این حد مورد توجه است، حتی دیکتاتورها و مستبد‌ها نیز برای توصیف رژیم و اعمال‌شان، از اصطلاحات دمکراتیک استفاده می‌کنند. حاصل این که قرن بیستم شاهد ازدیاد معانی دمکراسی بوده است. هرچند که تمامی کاربردهای واژه ی دمکراسی چه در گذشته و چه در زمان حال، معتبر نمی باشند. به نظر می‌رسد هیچ کس نمی‌خواهد “ضد دمکراتیک” خطاب شود.»
مقاله ارزشمند
دموکراسی
نویسنده: سیدنی هوک، بازبینی جین بتک الشتین/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند