روز جهانی کودک گرامی باد.

روز جهانی کودک گرامی باد.

به یاد کودکانی باشیم که پدران و مارانشان در کنارشان نیستندعموم مردم بر این باورند که کودکانی که مادر آن‌ها به هر دلیلی از جمله بازداشت در کنارشان نیست به نسبت کودکانی که پدر در کنارشان نیست، شرایط سخت‌تری دارند. تجربه سال‌های اخیر به من نشان داد که کودکانی که پدر خانواده در خانه حضور ندارد نه تنها شرایط بهتری ندارند بلکه در بیشتر موارد شرایط روحی بدتر و سخت‌تری را تحمل می‌کنند که دلیل آن می‌تواند ناشی از حس ناامنی بیشتر در نبود پدر باشد. در مورد زندانیان غیر سیاسی شرایط هر دو گروه، فاجعه‌بارتر است چرا که علاوه بر مشکلات ناشی از نبود پدر یا مادر حس مجرم بودن آنان نیز شرایط را بدتر می‌کند.
نه تنها امروز که روز جهانی کودک است بلکه هر روز به یاد کودکانی باشیم که به هر دلیلی پدر و مارشان در کنارشان نیست.
این عکس سفارشی نسرین است که اخیرا با فاطمه دختر مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی که هم اکنون به همراه عدهٔ قابل توجهی از دراویش در بازداشت اند گرفته شده است. اتهام آنان این است که اندکی متفاوت فکر می‌کنند.
فاطمه قبل از آمدن به خانهٔ ما به مادرش گفته بود که کاش خاله نسرین بابا را هم با خودش می‌آورد. نسرین گفت که حاضرم برگردم تا این بار با بابا بیا خونه.روز جهانی کودک گرامی باد.