پیمان نامه حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک

http://bit.ly/19x8oOh
پیمان نامه بین‌المللی حقوق کودک شامل اساسی‌ترین حقوق بشر برای کودکان، از جمله از حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
این پیمان نامه که تا کنون توسط ۱۹۳ کشور امضا شده است و شامل ۵۴ ماده و دو پیوند نامه اختیاری است، بر پایه چهار اصول اساسی است:
عدم تبعیض، رعایت منافع کودکان، حق زیست و رشد، و بها دادن به دیدگاه‌های کودکان.