ضرورت تحرک جنبش دانشجویی.


اقای روحانی در فضایی کاملا امنیتی به دانشگاه تهران رفت و از ضرورت برطرف شدن فضای امنیتی در دانشگاه سخن گفت. بگذریم که حتا حضار دست چین شده بودند و دانشجویان خارجی بر دانشجویان ایرانی دانشگاه تهران ترجیح داده شد. اما جا دارد جنبش دانشجویی دست به تحرک جدی تری بزند و خود با فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه که حتا اقای روحانی منتقد ان است،مبارزه کند.اگرچه اخیرا چنین تحرکاتی به دلیل برخی مسائل صنفی شروع شده است. جنبش دانشجویی نبض جنبش های اجتماعی درون