بدون شرح !

به طور کلی آخوند جماعت، دارای یک خصوصیت بالقوه برای شیادی و دروغ گویی است. یعنی اگر فضایی به دست بیاورند و پای منفعتی در میان باشد از هیچ رذالتی دریغ نمی کنند. نمونه های آن فراوان است و در این سی سال موارد بسیاری مشاهده شده است. به طوری که این روزها اگر یک آخوند پیدا شود که رگه ای از راستی و درستی در وی باشد تعجب همگان را به دنبال خواهد داش…See More

— with Gorbeh Sabze Irani, Siavash Irani, Laleh Solh and 41 others.