چگونه سرمایه­داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد

چرخش ظالمانه­ی جنبش زنان / نانسی فریزر / ترجمه فیروزه مهاجر / چه‌گونه سرمایه­داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد

چرخش ظالمانه­ی جنبش زنان / نانسی فریزر / ترجمه فیروزه مهاجر / چه‌گونه سرمایه­داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد

نقد اقتصاد سیاسی

و چه‌گونه باید آن را پس  گرفت؟ ما باید، با مبارزه ای بی امان در راه شکلی از زندگی که کار دستمزدی را از مرکزیت خارج کند و به فعالیتهای بدون دستمزد و از جمله – اما نه فقط – کار مراقبت از دیگران ارزش نهد، پیوند بی اساس بین نقدمان از دستمزد خانواده و…