روحانیت ضد روحانیت

روحانیت ضد روحانیت

روحانیت ضد روحانیت

رسای اندیشه – پایگاه جریان شناسی فکری روحانیت    آن قدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخوره است. امام خمینی منظور دقیق امام کدام روحانیون است؟ مخالفانش؟ می دانیم که اسلام را روحانیون اداره می کنند و این روحانیون را حوزه های علمیه. اما می دانید چگونه و با چه مبنای! با سه…