سالگرد شهادت ستار بهشتی گرامی باد

ستار بهشتی جوان دلاور و ازادیخواه ایرانی است که در بازداشتگاه نظام اسلامی حاکم بر ایران و در زیر شکنجه جان خود را از دست داد. مرگ ستار دلیل بسیار روشن مبنی بر شکنجه در زندان ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است.
تاسف انگیز است که با وجود این که بازجوی ستار در نزد قاضی و با حضور خانواده و وکیل ستار بهشتی، اعتراف کرده است که ستار را کتک می زده اما او زیر کتک می خندیده و درنتیجه به شدت اورا مورد ضرب وشتم قرار داده تا کشته شده است، اما دستگاه قضایی- امنیتی غیر عادلانه ی حکومت، از محاکمه و مجازات عادلانه ی او سرباز زده است.
تاسف انگیز تر این که، با وجود این که دولتی بر سر کار امده که مدعی دفاع ازحقوق شهروندان است ،اما تا کنون کمترین اقدامی برای برقراری عدالت در این مورد، انجام نداده است. البته ما نیک اگاه هستیم که این حکومت به هیچ وجه بنا ندارد قاتلان قربانیان ترور و شکنجه را مجازات کند. اگر چنین بود اینک می بایست وضعیت پرونده ی صد ها قربانی ترو و شکنجه،طی 35 سال گذشته ،روشن می شد. ان چه مایه ی امید خانواده و دوستان ستار و طرفداران حقوق بشر می باشد،این است که افکار عمومی اگاه است و داوری خود به نفع قربانیان خشونت و علیه خشونت گرایان جاهل و جزم اندیش را انجام داده و می دهد. همچنین مایه ی امید است که مادر ستار بهشتی که امروز برمزار او سخن می راند،شجاعانه از خون فرزند دلبند خود دفاع کرده و بر ظالمان می تازد.
باشد که ما ایرانیان ازادی خواه و عدالت طلب ،پشتیبان این مادر عزیز و از ادامه دهندگان راه ستار ازادی باشیم.
گسسته باد زنجیر استبداد-زنده باد ازادی-برقرار باد دموکراسی-

حشمت اله طبرزدی/دبیرکل جبهه ی دموکراتیک ایران/9/ابان ماه/1392/خورشیدی.