در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

پراکسیسامین حصوری – مقدمه: مقاله‌ی اخیر محمد رضا نیکفر [۱] در پاسخ به اکبر گنجی، خواه به لحاظ مضمون سیاسی آن -در راستای مقابله با تحریف حقایق تاریخی-، و خواه به‌سانِ نمونه‌ای از تلاقی گریزناپذیر دو نگاه سیاسی متنافر نسبت به حاکمیت، اهمیت زیادی دارد. در مقطع کنونی، تلاقی این دو درک آشتی ناپذیر نسبت به ماهیت جمهوری…