ترور شخصیت در جنبش چپ ایران

ترور شخصیت در جنبش چپ ایران

ترور شخصیت در جنبش چپ ایران

تريبون چپمسعود نقره‌کار – توضیح: سی و یک سال از درگذشت دکتر ابراهیم شفیعی( منوچهر هلیل رودی)گذشت، سی و یکسال قبل در چنین روزی یکی از قربانیان ترور شخصیت در جنبش چپ ایران رنج این ترور وانهاد و رفت. امروز خواهرش ( سیمین شفیعی) در فیس بوک اش با شعر ارغوانِ” سایه، به دیدار برادرش رفت…