درباره ی توافق ژنو – پایان یک بلندپروازی که ایران را به آستانه ی فلاکت رساند؟ درباره ی توافق ژنو – پایان یک بلندپروازی که ایران را به آستانه ی فلاکت رساند؟ اخبار روز فرض می گیریم که توافق ژنو آغاز حل یک بحران است و جهان دوباره به روزهای کشاکش و رویایی جمهوری اسلامی و غرب بر سر مساله ی هسته ای باز نمی گردد. اکنون، آرامشی که مردم با انتشار خبر این توافق حس می کنند، آرامشی بعد از یک دوران تلخ است. بسیاری، این حس خوشحالی…

درباره ی توافق ژنو – پایان یک بلندپروازی که ایران را به آستانه ی فلاکت رساند؟

درباره ی توافق ژنو – پایان یک بلندپروازی که ایران را به آستانه ی فلاکت رساند؟

اخبار روزفرض می گیریم که توافق ژنو آغاز حل یک بحران است و جهان دوباره به روزهای کشاکش و رویایی جمهوری اسلامی و غرب بر سر مساله ی هسته ای باز نمی گردد. اکنون، آرامشی که مردم با انتشار خبر این توافق حس می کنند، آرامشی بعد از یک دوران تلخ است. بسیاری، این حس خوشحالی…