جایگاه زن در اسلام تا وعده ۷۰ دختر باکره

جایگاه زن در اسلام تا وعده ۷۰ دختر باکره

جایگاه زن در اسلام تا وعده ۷۰ دختر باکره

haidarabassiدر سوره نساء قرآن مسلمانان به به صراحت آماده است‌که یک مرد میتواند ۴ زن به طور رسمی‌ داشته باشد در دین مبین اسلام به ارزش زن اشاره های زیادی شده است که می‌خواهیم در این مقاله به آنها به پردازیم. اگر زن از شوهر خود تمکین نکند شوهر این حق را درد که به…