منشور حقوق شهروندی یا تکالیف شهروندان

منشور حقوق شهروندی یا تکالیف شهروندان

منشور حقوق شهروندی یا تکالیف شهروندان

کنشگران داوطلبحمید حمیدی «منشور حقوق شهروندی» که به اختصار در این نوشتار منشور نامیده خواهد شد، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر گردید. این منشور شامل سه فصل و ۱۵ ماده است، که مواد اول و دوم به «قواعد عمومی» و «مهم‌ترین حقوق شهروندی» و فصل سوم به «سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجرای منشور و…