از کارزار «لغو گام به گام اعدام» در ایران پشتیبانی کنیم!

از کارزار «لغو گام به گام اعدام» در ایران پشتیبانی کنیم!

از کارزار «لغو گام به گام اعدام» در ایران پشتیبانی کنیم!

کارزار لغو مجازات اعدام«در فردایی محتوم، ضرورت‌های تربیتی، ما مردم ایران را به پذیرش این اصل بدیهی وادار خواهد کرد که از اعدام مجرمان و متهمان، از هر سنخ و گروه، دست برداریم و به جای آن به اِعمال شیوه های سازنده تربیتی بپردازیم.» (فراخوان کارزار لغو گام به گام اعدام – لگام) هر سال که می‌گذرد، مجازات…