کاری از اسرافیل شیرچی . . . . . هنرمند خوشنویس ایرانی