شباهت و تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی؛ فروغ اسدپور

شباهت و تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی؛ فروغ اسدپور

شباهت و تفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی؛ فروغ اسدپور

نقد اقتصاد سیاسیهمه­ی آنهایی را که شیرجه می­روند دوست دارم. تمامی ماهی­ها می­توانند نزدیکی سطح دریا شنا کنند اما فقط نهنگی عظیم­الجثه می­تواند پنج مایل یا بیشتر زیر دریا فرو برود … تمام غواصان فکری را می­گویم که از همان آغاز جهان به اعماق فرو رفته و با چشمانی به خون نشسته بالا آمده­اند. هرمان ملویل (۱)…