رژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته

رژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته

رژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته

مصطفی فضلعلیرژیم ضد ایرانی و ضد بشر ولایت فقیه در ۳۵ سال گذشته با خودسری، خودکامی و افسار گسیختگی به هر کار ناشایست، هر عمل تروریستی، دزدی و غارتگری، و تخریب و ویرانی آنهم وقیحانه و بیشرمانه بنام ملت ایران دست زده، کشور را به سمت نیستی و نابوده، و مردم آن را خاکستر نشین نموده…