ایران در آئینه سال جدیدمیلادی

ایران در آئینه سال جدیدمیلادی!

با چرخش سال معمولا بازارپیش بینی ها گرم می شود. در نگاهی کوتاه سمت رویدادها و تحولات مهم را می توان به شرح زیرپیش بینی کرد: ۱- پیرامون بحران هسته ای و گشایش اقتصادی ناشی […]