اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار سال۶۷، زندان وکیل آباد (مشهد)

اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده در کشتار سال۶۷، زندان وکیل آباد (مشهد)

گزارشگران: امیر میرزائیان فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق که بیش از 66 ماه از دوران اسارت خود را با اکثر این جانباختگان راه حقیقت و برابری گذرانده است در اقدامی شایسته و قطعا رنج آور از انبوه سایه روشن های خاطرات غم انگیز و دردآور خود گذر کرده است و با یاری تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی آن مکان به تهیه کاملترین لیست اسامی جانباختگان سال هزار و سیصد و شصت و هفت در زندان وکیل آباد مشهد همت گماشته است. سایت گزارشگران ضمن تقدیر از او و سایر زندانیان سیاسی به انتشار هر چه گسترده تر این بخش ازتاریخچه سرکوب زندانیان سیاسی در آندوران شوم می پردازد.

این اسامی با چند لیست کنترل شده، با یکدیگر مقایسه گردیده و ۵ نفر از زندانیان زندان وکیل آباد مشهد که اکنون خارج از کشور هستند آن‌ را مطالعه کرده‌اند و نظر خود را بیان داشته اند. اگر تردیدی جدی در مورد اسامی وجود داشته حتماً جلوی نام آن‌ها ذکر ‌شده است.

یاد و خاطره تمامی مبارزان راه آزادی و برابری گرامی باد.