تونس خداناباوری و ساير اديان غير ابراهيمی رابه رسميت شناخت

تونس خداناباوری و ساير اديان غير ابراهيمی رابه رسميت شناخت


با گذشت سه سال از خيزش مردم تونس، که به آغاز روندی که «بهار عربی» خوانده شده،‌ انجاميد، روز دوشنبه رهبران آن کشور، قانون اساسی تازه تونس را امضا کردند.قانون اساسی تازه تونس، که از دلِ کشمکش های چندين ماهه ميان احزاب سياسی در آن کشور، متولد شده، را بسياری از تحليلگران کشورهای عربی، يکی از مدرن ترين قوانين اساسی در جهان عرب خوانده اند. اين قانون اساسی، که با رای موافق ۲۰۰ نماينده پارلمان تونس،‌ در مقابل ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع به تصويب رسيد، بر خلاف بسياری از کشورهای منطقه بر مبنای قوانين اسلام نوشته نشده است؛ خداناباوری و ساير اديان غير ابراهيمی نيز به رسميت شناخته شده است و در زمينه حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان پيشرو قلمداد شده است.
منبع: رادیو فردا