مبازره با جهل و نادانی

مبازره با جهل و نادانی

وقت آن رسيده است که کسروی ها قدم به جلو نهند و با جهل و نادانی به مبارزه ای بی امان دست زنند.

” ناصر پاکدامن ” – ( نویسنده ی کتاب قتل کسروی )