خداوکیلی کدام یک ازاین کارها برای شما شده ؟

خداوکیلی کدام یک ازاین کارها برای شما شده ؟

سوره ماده گاو آیه ٤٥
ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمتی را که به شما دادم وشمارا برگزیدم برتمام عالم!

برای کسی که به خدا واسلام اعتقاد دارد این آیه سند محکمی است که خداوند اسرائیل رابرتمام دنیا برتری داده است.
شاید کسی بگوید درآیه بعد می گوید ازروزقیامت بترسید واین درحالی است که همه باید ازروزقیامت بترسند ومطلب عمومیت دارد.
کارهایی که خداوند برای مردم اسرائیل کرده است.
از فرعونی که مردان راعذاب میداده وپسران را می کشته نجات داده است.
دریا رابرایشان شکافته است.
فرعون را که دشمن آنها بوده غرق کرده است.
با موسی چهل شب قرارملاقات گذاشته است.
بعد ازرفتن موسی به قرارگاه بقیه گوساله پرست شده اند ولی خداوند آنها رابخشیده است.
به موسی کتاب وهدایت داده است.
به موسی می گویند: ماباید خدا را باچشم خودمون ببینیم. سپس صاعقه آمده وهمه را می کشد اما خداوند دوباره همه رازنده می کند.
خداوند ابرها را مامور میکرده که بر سرائیلی ها سایه بیندازند تا آنها گرمشان نشود.
ازآسمان برایشان غذامی فرستاده تا نکند کارکرده وخسته شوند.
برای هرقبیله یک ابشخور جداگانه تهیه کرده است.
یکی از حاصلخیزترین مناطق را به آنها داده .
آخرش هم ایمان نیاوردند.
خداوکیلی کدام یک ازاین کارهابرای شما شده ؟؟؟
خودت رامفت نفروش!!
حافظ ده جزء