حشمت الله طبرزدي و قتل هاي زنجيره اي

حشمت الله طبرزدي و قتل هاي زنجيره اي

282893_104148633093176_484653350_n
در ان سال ها كه قتل هاي زنجيره اي به روي زبان ها افتادند
ليستي به بيرون امد كه در ان به اسامي چهره هايي اشاره شده بود.

رژيم اين افراد را محارب ميدانست.
بيشترين نقش را در تهيه اين ليست
فلاحيان ، جنتي ، دري نجف ابادي ، خوشوقت ، مصباح ، خرعلي ،
اژه اي ، برخي افراد بيت رهبري داشتند.
گفته ميشود در برخي موارد تاييد حكم محارب بودن را خامنه اي ميداده است.

در ليست تقريبا 100 نام وجود داشت.
كه برخي از انها در دوران فلاحيان ( وزير اطلاعات رفسنجاني)‌ به اجرا در امده بود.
و اين بار به دوران صدارت دري نجف ابادي رسيده بود.
نجف ابادي مدعي بود دوران وزير بودن
من مواجه شده بود با پاك ترين دوران وزارت اطلاعات.

مثبت ترين نقطه رياست جمهوري اقاي خاتمي همين دستور رسيدگي اش به موضوع قتل هاي زنجيره اي بود كه از ايشان يك يادگاري نيك به جا گذاشت.
هرچند كه ايشان بعدها خانواده هاي قتل هاي زنجيره اي را در تلخي اين داغ تنها گذاشتند.
البته اين را ميتوان عنوان كرد كه قتل هاي زنجيره نشان داد
كه اين رژيم ظرفيت حضور اصلاح طلبان را در ميدان قدرت دارد ولي ظرفيت اصلاح پذيري را ندارد.كه اين موضوع را برخي از چهره هاي اصلاح طلب در ان سال ها متوجه شدند و از ان پس شاهد موضع گيري هاي ديگري از انها در رابطه با رژيم بوديم.

و 100 البته در اتفاقات پس از انتخابات 88 نشان داد ظرفيت حضور اصلاح طلبان را هم ندارد.كه اين موضوع را بسياري از چهره هاي اصلاح طلب هم متوجه شدند و …

ساختار فعلي رژيم
صحبت در باره تغيير قانون اساسي را يك جرم ميشناسد/ميشناخت و ان را اقدام براي براندازي نظام تعريف ميكند / ميكرد
باوجود ساختار فعلي رژيم تغيير قانون اساسي ميسر نيست.

به هرحال راه رسيدن به مدرنيته و دمكراسي از اين قانون اساسي ميگذرد.
با ظرفيت هاي بسيار كم اين قانون اساسي بايد تازه به پله هاي تغييرات اساسي قانون اساسي و رسيدن به ازادي مستقل و دمكراسي مستقل رسيد.
چه بهتر كه اگر تغييري ميخواهد رخ دهد از طريق همين قانون اساسي ضعيف رخ دهد تا با سلاح و خونريزي.

اين موضوع را هم ياد اور شوم
در ان ليست 100 نفر اسم حشمت الله طبرزدي در حلقه هاي قتل هاي زنجيره اي بود.

از اسامي اشخاص ديگري كه به ذهنم مانده است و ميتوانم نام ببرم

اقاي سروش ، اقاي زيدابادي ، اقاي اشكوري ، خانم عبادي ، اقاي كديور ،
اقاي شمس الواعظين ، اقاي تاج زاده

……………..

يكي از حلقه هاي گمشده قتل هاي زنجيره اي قتل سيد احمد خميني بود.
جز اولين نفراتي بود كه در اين ليست در الويت ها قرار داشت.
دستور قتل وي در دوران فلاحيان به اجرا در امد اما در اين دستور بيت رهبري و مصباح هم نقش تكميل كننده را داشتند.

ان زمان كسي نميدانست چه پروژه اي را رژيم رقم زده است و بسياري ان را يك مرگ عادي جلوه دادند
اما مهندس حشمت الله طبرزدي اولين كسي بود كه در روزنامه پيام دانشجو به اين موضوع اشاره كرد كه بنا به اسنادي سيد احمد خميني به قتل رسيده است.
البته همين موضوع براي ايشان هزينه هايي را بوجود اورد.

بعد از ان بود كه در دوران رياست جمهوري خاتمي فروهرها انگونه خون بر كف خانه ازادي قرار دادند و پيگيري هاي اقاي خاتمي سبب شد كه اين پروژه ننگين لو رود و به عرصه رسانه هاي نيمه زير قيچي سانسور ولي فقيه قرار بگيرد.

پيگيري دانشجويان تحت تاثير ميتينگ هاي حشمت الله طبرزدي در سالهاي 77 و 78 و اعتراضات انها اتفاق دوم را رقم زد.
رژيم اين اعتراضات و مطالبات دانشجويان را كه پس از تعطيلي روزنامه سلام شدت ميگرفت را تحمل نكرد و شد حمله به كوي دانشگاه سال 78
كه پس از ان دانشجويان تا چند روز دست به اعتراضات خياباني زدند.

در اين ميان بسياري از تشكل هاي دانشجويي در ليدري اين اعتراضات نقش داشتند كه مهندس طبرزدي رهبر اين تشكل ها بود.
تا سالها پس از 18 تير 78 هم اعتراضات دانشجويي ادامه داشت و رژيم خوب ميديد دعوتنامه اين تظاهرات ها را مهندس طبرزدي ميفرستد و كم نديد كه به ايشان ان حكم 15 سال زندان را داد.

حشمت الله طبرزدي در رابطه باقتل هاي زنجيره اي يك بار در رابطه با قتل سيد احمد خميني و بار ديگر با مقالات و ميتينگ هايش اعتراضات را نسبت به اصل پروژه به روي صحنه مبارزاتي اورد.

*******

اين را در مورد قتل هاي فروهرها بايد گفت
كه شنيدن اين خبر برايشان همراه بود با ريختن اشك
دشنه هاي حهل و تحجر امراني كه نسخه مرگ ازادي خواهي را مي پيچيدند
به دست عاملان دادند.

ضعف رژيم در برخورد با عاملان فقط به منحصر به رييس جمهور 20 ميليون
راي برنميگردد
كمااينكه در اين دوران فاجعه كهريزك رخ داد
و كسي برخوردي با امران را نديد كه نديد

به اميد اينكه روزي در ايران ازاد دادگاه هاي برگزار شود و با امران جنايت هاي
برخورد شود تا لااقل روشي متمدنانه در ايران نهادينه شود.
موضوعي كه در انقلاب 57 فقط در حد برگزار كردن دادگاه بود و برخوردش را
برخي امران امروزي رقم ميزدند.

+++++++

اصلاحات مرد
زنده باد انقلاب نرم

*اين جمله مربوط است به تيتر يكي از نامه هاي مهندس طبرزدي در
سال هاي پيش كه در زندان به سر ميبردند است و من امروز اين جمله را براي تجسم بهتر از اوضاع موجود به كاربردم.

Heshmat Tabarzadi.

Follow · November 19, 2010