حصر را پایان دهید – زندانیان سیاسی را آزاد کنید

حصر را پایان دهید زندانیان سیاسی را آزاد کنید

• اعتراض به حبس رهبران جنبش سبز – سخنرانان: تقی رحمانی، کاظم کردوانی، امید منتظری – برلین، شنبه اول مارس ۲۰۱۴ …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۷ اسفند ۱٣۹۲ –  ۲۶ فوريه ۲۰۱۴