سکينه محمدی آشتيانی اقدام به خود کشی کرد

سکينه محمدی آشتيانی اقدام به خود کشی کرد

طبق خبري که از زندان تبريز – ايران به دست ما رسيده است متاسفانه سکينه محمدي آشتياني زنداني محکوم به سنگسار، بر اثر فشارهاي غير قابل تحمل زندان پنج روز قبل در تاريخ ۲٣ فوريه ۲۰۱۴ خود کشي کرده است. متعاقب اين اتفاق ناگوار زندانبانان او را به بيمارستان منتقل کردند.