قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد

قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد

قطعنامه پارلمان اروپا: هر هیاتی که از ایران دیدار می کند باید به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشد کمیته سیاست خارجه اتحادیه اروپا با انتشار پیش نویس سندی تحت عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا دربرابرایران» با درنظرگرفتن فصلی برای موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر گفته است که هرهیاتی که در آینده از ایران دیدار می کند باید متعهد باشد که با ناراضیان سیاسی، فعالان جامعه مدنی … متن کامل