دکتربختیار: «این‌ها ماموریت دارند که ایران را به نابودی ببرند»