مبارزه با سانسور اینترنت:درخانه، درخیابان

نبرد جهت حفظ حقوق دیجیتال بدون شک در حال شدت یافتن است و نسل جدید فعالان به ما اطمینان می‌دهند که این نبرد، نبردی خاموش نخواهد بود.

همه چیز با قانون شایستگی ارتباطاتدر سال ۱۹۹۶ آغاز شد. امضای بیل کلینتون روی این قانون اجازه سانسور بی‌حد و مرز آنلاین را به دولت می‌داد و فعالین مرتبط به دنبال راهی مناسب برای مخالفت گسترده با این قانون بودند. هنگامی که کلینتون آماده‌ی امضا کردن این قانون می‌شد، کارزاری جهت مخالفت با این قانون اعلام شد و صاحبان وب‌سایت‌های مختلف صفحه‌ی هزاران وب‌سایت خود را به مدت ۴۸ ساعت به رنگ سیاه درآوردند.  در مقاله‌ای در گاردین، جیلین یورک تاریخچه اعتراضات مرتبط با آزادی بیان را در اینترنت و در خیابان بررسی می‌کند.