اعدامها و قتلهاي يواشكي

اعدامها و قتلهاي يواشكي

اين عكس را رفيقي امروز پست كرد از حسينيه كچويي در اوين سال ٦٦ …

بيشتر اين جوانان تا تابستان ٦٧ به جوخه هاي إعدام سپرده شدند اينرا ميزارم كه بگويم نه فراموش مي كنيم و نه مي بخشيم !! ياد همه گلهاي پر پر شده زنده باد —