جام جهانی فوتبال برگزار نخواهد شد: برزیل در لب خط

جام جهانی فوتبال برگزار نخواهد شد: برزیل در لب خط

ترجمه: سعید توفیق

دیوید زیرین کتاب اش به نام رقص برزیل با شیطان: جام جهانی، المپیک و مبارزه برای دموکراسی در هفته آینده بیرون میاید.

نقل از مجله “نیشن” – ترجمه بخشی از مقاله

برای مردم که تازه مطلع میشوند، فکر اینکه مردم برزیل می خوا هند جام جهانی را تحریم کنند، همان معنی را دارد که نیویورکی ها بر علیه پیتزا شورش کنند. و هنوز کمتر از یک ماه قبل از برگزاری مسابقات، شعارهای تظاهرات “مسابقه ای  نخواهد بود” را حمل میکنند.  در حا لیکه کشور به طرف جام جهانی 2014 نزدیک می شود، تحریم ها، اعتصابات و حرکات (اکسیو ن های) مستقیم درحال شعله ور شدن در سراسر کشور میبا شند. مهمترین نکته، تعداد 10000 نفر در شهر “سآو پؤلو” تحت شعار “جنبش کار گران بی زمین” ام تی اس تی”، یک قطعه زمین بزرگ کنار ورزشگاه محل اقتتاح مسا بقات جام جهانی را اشغال کرده اند. آنها اشغالشان را ” جام مردم” می خو ا نند و اشاره میکنند که نزدیک به نیم بیلیو ن دلار که برای ساختن ورزشگاه با معیارهای فدراسیون فوتبال جهانی”فیفا”  بکار برده شده، این هزینه میتوا نست برای مبارزه با فقر و بهبود بهداشت و درمان بکار برده شود. شعار ” ما خواستار مدارس و بیمارستان ها با کیفیت فیفا میباشیم”، هنوز مانند سال گذشته گفته میشود، هنگام برگزاری مسابقات جام فدراسیونی، برزیل شا هد بزرگترین اعتصابات یک نسل بود. اکنون که جام جهانی نزدیکتر می شود این خواسته ها به شکل وا ضحتری مطرح می شوند.  ماریا. د. سریکوریا، هماهنگ کننده ” ام تی اس تی”، به روزنامه لوس انجلس تایمز گفت ” هنگا میکه دولت به ما گفت ما میزبان جام جهانی خواهیم بود، ما امید داشتیم که وضع ما هم بهبود یابد. اما آنها برای مردم جامی بر پا نمی  کنند،آنها برای خارجی ها جام را برگزار می کنند”. این اعتقاد همگانیست که سهمیه مخارج جام برای استفاده خارجی ها ست، در حالیکه اختلال و رنج اش  به دوش توده های برزیل می باشد. هر اعتصابی، هر راهپیمایی، هر اعتراضی ارتباط به سه موضوع دارد، جا به جائی، قرض و امور امنیتی. آمار در مورد جا به جا یی، قرض و امور امنیتی می تواند بی حس کننده باشد و یا برای خارجی ها راحتر اینکه به آن بی اعتنایی کنند. تعداد مردمی که از خانه هایشان بیرون رانده میشوند بسیار متفاوتند، اما بدون شک، صدها هزار ساکنین آسیب پذیر در کشور یا جا به جا شده اند یا خواهند شد بوسیله چماق یا کلو چه، یا از طریق پرداخت مالی یا از طریق لوله تفنگ. تا آنجا ییکه مربوط به قرض میباشد، این  پر خرج ترین مسابقه جام جهانی در تاریخ خواهد بود، با تخمینی کم، قیمت اش پا نزده بیلیون دلار میباشد. و هم چنین هست مسئله “امنیتی”. علاوه بر قوانین سخت “ضد تروریستی”، دولت برزیل بیشترین ماموران را که جام جهانی به چشم دیده در صحنه حاضر خواهد داشت: بیش از 170000 نیروی امنیتی، 22 در صد بیشتر از مسابقات 2010 آفریقای جنوبی. این باند “امنیتی” تعداد جا به جایی ها و قرض در برزیل را تحت نام “ایمنی” که توجیه ایست برای همه چیز که رئیس جمهوردیلما روسئوف و حزب حاکم کارگر در هر قدم به کار میگیرند. این عملیات  “امنیتی” تقریباّ تمام تمرکزاش را روی اهداف داخلی است، اینطور به نظر میرسد که که تمام این مخارج برای حفظ  توریست های پولدارفوتبال از  خود مردم برزیل میباشد. (حتی بعضی از اقدامات امنیتی داخلی مستثنی از نارضا یتی ها نیستند، اخیراّ ماموران حفاظتی استادیوم دست به اعتصاب زدند و میگو یند که “دستمزد با کیفیت فیفا میخواهند.”)