لطفا مارا نکشید

لطفا مارا نکشید

یادهای ‫#‏کودکی‬، شعرهای ‫#‏کودکان‬، نوشته های کودکی و تازه های کودکان
در
صفحه‌ی
ادبیات کودکان
‎پروانه ها 
آی پروانه ها 
این شعله که بر آن می چرخید 
لهیب شعله های جنگ است 
لهیب شعله های آتشی است 
که در آن 
استخوان کودکی تا انتها سوخته 
شعله شمع نیست!!!
پروانه ها 
آی پروانه ها 

ارشیا
-------------------------------
یادهای #کودکی، شعرهای #کودکان، نوشته های کودکی و تازه های کودکان
در
صفحه‌ی
ادبیات کودکان‎

پروانه ها
آی پروانه ها
این شعله که بر آن می چرخید
لهیب شعله های جنگ است
لهیب شعله های آتشی است
که در آن
استخوان کودکی تا انتها سوخته
شعله شمع نیست!!!
پروانه ها
آی پروانه ها

ارشیا
——————————-