نمايشگاه عكس در رابطه با فاجعه ملى کشتار 67

نمايشگاه عكس در رابطه با فاجعه ملى کشتار 67

‎برگزارى نمايشگاه عكس در رابطه با فاجعه ملى در روزهاى ٢٩-٣٠-و٣١ اگوست در برلين 
" من دیده ام بسیار مردانی که خود میزان ِ شأن ِ آدمی بودند
وز کبریای روح برمیزان ِ شأن ِ آدمی بسیار افزودند

- آری چنین بودند
آن زنده اندیشان که دست ِ مرگ را بر گردن ِ خود شاخ گل کردند
و مرگ را از پرتگاه ِ نیستی تا هستی ِ جاوید پُل کردند

اما چه باید گفت
از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند
درنده خویانی که هم دندان گرگانند..." ابتهاج‎

برگزارى نمايشگاه عكس در رابطه با فاجعه ملى در روزهاى ٢٩-٣٠-و٣١ اگوست در برلين
” من دیده ام بسیار مردانی که خود میزان ِ شأن ِ آدمی بودند
وز کبریای روح برمیزان ِ شأن ِ آدمی بسیار افزودند

– آری چنین بودند
آن زنده اندیشان که دست ِ مرگ را بر گردن ِ خود شاخ گل کردند
و مرگ را از پرتگاه ِ نیستی تا هستی ِ جاوید پُل کردند

اما چه باید گفت
از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند
درنده خویانی که هم دندان گرگانند…” ابتهاج