فزایش خودکشی در ایران دلایل و ریشه ها

فزایش خودکشی در ایران دلایل و ریشه ها

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.

کارگاه آموزشی شهروندیار:شمار خودکشی در ایران و به ویژه در مترو و پل‌های هوایی تهران رو به افزایش است. تضعیف پیوندهای اجتماعی، گسست هویتی، بیکاری و مشکلات خانوادگی عمده‌ترین دلایل اقدام به خودکشی در کشور بر شمرده می‌شوند.

مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی خصوصی از دلایل اصلی اقدام به خودکشی هستند اما فقر، گسست هویتی «آنومی»، بیکاری و کمبود «حیات اجتماعی» نیز از عمده علت‌های افسردگی و اقدام به خودکشی نزد گروه‌های مختلف سنی در ایران عنوان می‌شوند.
به نظر شما چه موارددیگری باعث رشد روز افزون این پدیده است ؟
اطلاعات منتشره از سوی پزشکی قانونی ایران، نشانگر روند صعودی اقدام به خودکشی در این ایران هستند. خودکشی در مکان‌های عمومی نیز از پدیده‌های چند سال گذشته در ایران است که عمدتا در پرتاب از پله‌ای هوایی یا انداختن خود به زیر قطار مترو تجلی می‌کند.

جامعه شناسان در برسی پدیده خودکشی می گویند«تضعیف پیوندها در جامعه» از مهم‌ترین دلایل مستقیم خودکشی در ایران است.و دلایل غیر مستقیم بیکاری، تورم، مشکلات اقتصادی، خانوادگی و ... است.

«فرد بیکار ارتباط خود را با جامعه، خانواده و محیط کار از دست می‌دهد و همین موضوع پیوندهای اجتماعی او را از میان می‌برد. فقر نیز به این دلیل که فرصت با دیگران بودن را از فرد می‌گیرد، موجب سستی پیوندها و فاصله گرفتن فرد از جامعه و سپس خودش می‌شود.»
اما خودکشی در مکان‌های عمومی را نشان‌دهنده واکنش فرد به جامعه و نوعی اعتراض به شرایط حاکم می‌داند.
به چالش کشیدن شدن نهاد خانواده و از میان رفتن بنیان‌های محکم سنتی نیز از عوامل بسیار موثر در افزایش خودکشی در ایران است: «خانواده ایرانی امروز دچار بحران است و همچون گذشته دارای استحکام نیست. نهادهای اجتماعی مانند محله، گروه‌های خویشاوندی یا روابط همسایگی دیگر به کمک خانواده نمی‌آیند و تعاملات گذشته از بین رفته‌اند.»
تحقیقات و آمار خودکشی بین قشرهای مختلف در ایران نیز نایاب است اما بر اساس یکی از معدود تحقیقاتی که در این باره انجام شده تنها در فاصله سال های ۷۷ تا ۸۳، خودکشی دومین علت مرگ، پس از تصادفات میان دانشجویان در ایران بوده است.

(4 photos)

‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.
‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.
‎کارگاه آموزشی شهروندیار‎'s photo.