زندان رجایی شهر کرج میعاد گاه خانواده های زندانیان

زندان رجایی شهر کرج میعاد گاه خانواده های زندانیان

Heshmat_Tabarzadi

علی طبرزدی

از ملاقات پدر بر گشتم زندان رجایی شهر کرج میعاد گاه خانواده های زندانیان ,این هفته سالن ملاقات از هر بار دیگر به نظر شلوغ تر می رسید خانواده ی بهائیان ,اهل سنت , مجاهدین و دیگران همه عضوی از یک جامعه ی بزرگ و نمایندگان عقاید و باور هایی هستند که عزیزانشان در زندان هستند با وجود تنگناهای مختلف و محرومیت های فراوان اما به دلیل داشتن ایمان و هدف هیچ نشانی از ناراحتی در چهره هایشان نمی بینید ,پدر نیز چون همیشه با انرژی و خندان به گفت و شنود با خانواده می نشیند از احوال مادر پیرش می پرسد از فامیل و دوستان به لطف پروردگار وضیعت جسمانی اش بهبود یافته هر چند کمبود های حاکم بر زندان به قوت خود باقی هستند از قبیل وضیعت غیر بهداشتی اب و فضای بند ,قطعی تلفن و… اقای مهدی محمودیان روز یکشنبه ازاد می گردند این خوشحالی را از برق چشمان دخترش می شد دید و یکایک بقیه دیگر در این بین چشمم به خانواده ی اقای ویسی افتاد که از راه دور و از سنندج به تهران امده بودند پدر با چهره ای گرم و خانواده همه حضور داشتند حتی فرزندان کوچک شان با چهره های زیبا و با پوشش محلی همه و همه فضای گرمی به ان ملاقات می داد,اقای ویسی از زندانیان اهل تسنن هستند جوانی 30 ساله که 7 سال از حکم خود را پشت سر گذاشته که دو سال از انرا در زندان مرکزی سنندج بوده او زیر حکم اعدام هست. اینده ایی روشن را برای فردای ایران میبینم که در ان ابراز بیان و عقیده ازاد باشد و جایی برای اعدام و به بند کشیده شدن بیان و عقیده نماند همه با هم و در کنار هم چنین فردایی را خواهیم ساخت.پاینده و سرفراز باشید. — feeling fine.