اعتراف وقیحانه آمریکا در بوجود آوردن القاعده در وحشت ازکمونیزم

اعتراف وقیحانه آمریکا در بوجود آوردن القاعده در وحشت ازشوروی سابق

تا حقایق را در باره القاعده و وهابی های که از طرف امریکا حمایت شده اند ساخته شده آمریکا هستند و در کشور های مختلف جهاد میکنند که این را خود شان امریکا های در ویدئو اقرار کرده اند