صلح آفرينان واقعي

صلح آفرينان واقعي

«کشور هایی که ما قدرتمند تصورشان می کنیم در صادر کردن جنگ قدرتمند اند اما در آوردن صلح ضعیف و بی مایه….”

‏ملاله در هنگام دریافت جایزه صلح نوبل: «کشور هایی که ما قدرتمند تصورشان می کنیم در صادر کردن جنگ قدرتمند اند اما در آوردن صلح ضعیف و بی مایه. براستی چرا باید دادن اسلحه این قدر آسان باشد و دادن کتاب این قدر دشوار؟»

و ملاله فقط ۱۷ سال دارد!‏

ملاله در هنگام دریافت جایزه صلح نوبل: «کشور هایی که ما قدرتمند تصورشان می کنیم در صادر کردن جنگ قدرتمند اند اما در آوردن صلح ضعیف و بی مایه. براستی چرا باید دادن اسلحه این قدر آسان باشد و دادن کتاب این قدر دشوار؟»

و ملاله فقط ۱۷ سال دارد!