اوراق آینه وار

اوراق آینه وار از تقی محتار

Screen shot 2015-01-12 at 10.29.35 AM

TaghiMokhtar-Book

وقتی در مقالات این کتاب که به تدریج و در طی دورانی تقریبا سی ساله نوشته
شده دقیق شدم، احساس کردم که دارم همه آنچه را که ظرف این سال ها بر
ما گذشته، و همه بو میوها و جنگ و جدال ها و خوب و بد و زشت و زیبا
کردن ها را که با هم داشته ایم، پیش چشم می بینم. احساس کردم اکنون که
این مقالات در کنار هم نشسته و هر یی از رویدادی و ماجرایی و شخصیتی و
خلق و خویی و خوب و بدی و رنگ و نیرنگی روایت می کند انگار اوراق این
کتاب به آینه ای تبدیل شده در برابر سی سالی که بر ما گذشته است. دیدم
گرچه مقالات و مطالب این مجموعه همه از دید و نقطه نظر من نوشته شده و
بازتاب دهنده نگاه و واکنش من به رویدادها و مسائل و کنش ها و حرف ها و
سخنان و عقاید و باورهای این یا آن شخصیت ایرانی است ولی در عین حال
روایتگر ماجراها و بیانگر کشمیش ها و بحث و جدل های رایج در جامعه و نیز
منعکس کننده خلق و خو و فرهنگ عمومی همه ماست.
از پیش گفتار کتاب