پاورپوینت آموزشی: زنان ایران و آنچه حق آنهاست!

تیر ۲۸ام, ۱۳۹۲

پاورپوینت آموزشی زنان ایران و آنچه حق آنهاست

دانلود پاورپوینت ( ۲۰۱۰)؛ نسخه (۲۰۰۷)

پاورپوینت “زنان ایران و آنچه حق آنهاست!” که با هدف آگاهی بخشی و روشنگری نسبت به یکی از مهمترین کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان در دنیای امروز تهیه شده، در حقیقت مقایسه ای است میان مفاد کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در ایران.