اعتصاب غذا طغیان یک باور است

اعتصاب غذا طغیان یک باور است

۱۶۸۲۹_۴۰۹۶۸۴۲۲۹۱۹۰۰۴۶_۵۵۳۲۹۰۲۰۴۷۰۴۸۸۹۱۵۲۵_n

اعتصاب غذا طغیان یک باور است
باوری که حاضر است برای زندگی
بمیرد…

در روز هشتم از اعتصاب غذا
اگر آتنا را برای خاموش نگه داشتن صدایش در زندان نگه داشته اید، بدانید که فریاد او از گلوی همه ایرانیان برخواهد خواست.