در سی و ششمین سا لگرد انقلاب، این مملکت مالِ کیست؟

در سی و ششمین سا لگرد انقلاب، این مملکت مالِ کیست؟

کاظم کردوانی

• باید پذیرفته شود که این مملکت از آنِ همه ی ماست، ما ایرانی ها، از هرجا که هستیم و هرطور که هستیم. سرنوشتِ این مملکت، سرنوشتِ همه ی ماست و با مشارکتِ همه ی ما و با دست های همه ی ماست که ساخته می شود؛ بی هیچ حصری، بی هیچ استثنایی، بی هیچ قیمی. حق مسلم ما، مملکت ماست! ما، مردم ایران …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدینه  ۲۴ بهمن ۱٣۹٣ –  ۱٣ فوریه ۲۰۱۵

 

این مملکت به چه کسی تعلق دارد؟ پرسشی است که به ظاهر پاسخی ساده تر از «ساده» دارد. اما به واقع چنین نیست. این پرسش (این مملکت مال کیست؟) در ایرانِ امروزِ ما، چون گذشته، بنیادین-ترین پرسش است. به زبان می گویند به همه ی مردم ایران که اغلب همراه است با تمجید فراوان از این مردم که معلوم نیست کیانند. اما در عمل چه؟ در نخستین نماز جمعه ی قم پس از نوروز سال ۱٣۷۹، آیت الله جوادی آملی در تعریفِ چه کسانی مردم هستند، گفت: «مردم یعنی آن ها که خداپرستند و در مقابل ولی فقیه خاضع اند». چند سال بعد آیت الله مصباح یزدی اساساً مردم را به گونه ای دیگر تعریف کرد. او گفت: «اینکه می گویند که مردم تعیین کرده اند یکی را برای ریاست جمهوری و … مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه کاره اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان چه کاره اند که هم چو حقی را بدهند؟»