کارگران سندیکایی ایران خودرو

پیام شماره یک منصور اسانلو برای تمامی کارگران ایران خودرو – ایسیکو – تعاونی خاص – کلیه شرکتهای ایرانیان – تام – پیمانکاران جذب و پیمانکاران موقت . این پیام به درخواست پرسنل ایران خودرو تهیه شده و هیچ سازمان و یا گروه سیاسی حق بهره برداری از این ویدیو را ندارد .